1–VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) kapsamında Malatya Çarşı Market Gıda İnş. Hayv. Pak. Tic. Ve San. Paz. Ltd. Şti( bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) Şirketin fabrika ve diğer lokasyonlarında kullanılmakta olan kapalı devre kayıt sistemleri aracılığıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kameranın görüş açısına giren kişilerin görüntüleri ile Şirket binasına araç ile giriş yapan kişilerin araç plaka verisini kapsamaktadır. 

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve şirkete ait binaların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, şirkette çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir. 

4- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri uyarınca yine yukarıda açıklanan amaçlarla idari ve teknik güvenlik önlemleri sağlanarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. 

5- KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel veriler, Şirket lokasyonlarında yer alan kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Kamera izleme faaliyetleri, Şirket’in güvenlik politikasının bir parçası olarak yürütülmektedir. Toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında veri sorumlusunun meşru menfaati sebebi ile işlenmektedir. 

6- SAKLANMA SÜRESİ
Kamera kayıtları Şirket tarafından 15Gün saklanmakta olup, işlenmesi gerektiren amaç ortadan ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için belirttiğimiz saklama süresi dolduğunda imha edilmektedir.

7- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
1-)Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 
2-)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
3-)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
4-)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
5-)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
6-)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
7-)Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
8-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
9-)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
taleplerinizi
    I-info@carsigrup.com.tr mail adresimizden
    II-) 2. Organize sanayi bölgesi 8. Cadde no: 14 Çarşı market  idari binasına iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz.
    Bu çerçevede Şirketimize KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamında yazılı başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini ekleyerek, ıslak imzalı olarak ya da elektronik başvurularınızı 5070 sayılı elektronik imza kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak Şirketimizin yukarıda gösterdiğimiz iletişim kanallarından tarafımıza iletebilirsiniz.
    Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Kişisel Veri Başvuru Formu'nu indirmek için Tıklayın.