1 – VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA 
Malatya Çarşı Market Gıda İnş. Hayv. Pak. Tic. Ve San. Paz. Ltd. Şti( bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Müşteri (Ürün Alıcısı), Müşteri Çalışanları/ Yetkilileri tarafından paylaşılmış olan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işleneceğini ve aktarılacağını bu aydınlatma metni ile bildiriyoruz. 

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
Kanun’un 5. maddesine göre kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 
1-    Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
2-    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 
3-    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
4-    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
5-    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 
6-    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
7-    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
8-    Özel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmemektedir.

Şirket ile yapmış olduğunuz satış sözleşmesi kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz şunlardır:
•    Kimlik Verisi (Ad-soyad, TC Kimlik Numarası,imza)
•    İletişim Verisi ( Telefon Numarası, E-posta, Adres Bilgisi, KEP Adresi)
•    Finansal Bilgi Verisi ( IBAN) 


3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir: 
1-    Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında; 
2-    İnternet sitesi veya Şirketimiz tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ile ilgili platformların geliştirilmesi; 
3-    Müşterimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi; 
4-    Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi, 
5-    Etkinlik veya organizasyonların düzenlenmesi, 
6-    Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşamaları ve müşterilerimizin en iyi şekilde ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmesi için analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi. 
7-    Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında, 
8-    Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
9-    Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
10-    Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 
11-    Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
12-    Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
13-    Kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli belgelerin verilmesi, vergi ödemelerinin yapılması gibi amaçlarla işlenmektedir. 

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARI 
Şirket tarafından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. maddesine uygun olmak suretiyle üçüncü kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve Kurumlar Şirket’in; tedarikçileri (yetkilileri ve çalışanları), danışmanları, kargo şirketleri,nakliye firmaları, gümrüklere, hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişileridir. 

5- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ 
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde açık rıza ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak taraflar arası ürün satış sözleşmesinin akdedilmesi yolu ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan sözlü veya yazılı olarak iletilen bilgiler ile toplanmaktadır. 

6- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ 
İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, müşteri ile girilen son etkileşimi takip eden 10 yıl boyunca saklanmaktadır. Saklanma sürelerinin bitimini takip eden ilk haziran ya da aralık ayında Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen usullere göre imha edilmektedir. 

7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLAR 
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.carsimarket.com.tr/internet adresinden KVKK Başvuru formunu doldurup Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 
1-    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
3-    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
4-    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
5-    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
6-    698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
7-    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
8-    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Yukarıda sayılmış haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirkete iletebilirsiniz. Şuan itibarıyla Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin taleplerinizi
    
    I-) info@carsigrup.com.tr mail adresimizden

    II-) . Organize sanayi bölgesi 8. Cadde no: 14 Çarşı market  idari binasına iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz.

Bu çerçevede Şirketimize yazılı başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini ekleyerek, ıslak imzalı olarak Şirketimizin yukarıda gösterdiğimiz iletişim kanallarından tarafımıza iletebilirsiniz.
Bu hakları kullanmak için web sitemizde yer alan “KVKK Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen yöntemler kullanılarak Şirket ile irtibata geçebilirsiniz. 

Kişisel Veri Başvuru Formu'nu indirmek için Tıklayın.